Legislatie

Generalități privind managementul chimicalelor

Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Legea nr. 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Legea nr. 254/2011 pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Buna practică de laborator (BPL/GLP)

Legislație UE

Directiva nr. 2004/9/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 februarie 2004 privind inspecţia și verificarea bunei practici de laborator (BPL)

Directiva 2004/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la aplicarea principiilor bunei practici de laborator și verificarea aplicării acestora la testele efectuate asupra substanțelor chimice

Legislație națională

Hotărârea Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice

Hotărârea Guvernului nr. 266/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice

Hotărârea Guvernului nr. 448/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului  nr. 63/2002 din 24 ianuarie 2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice

Ordin comun al ministrului economiei şi comerţului, ministrului sănătăţii publice şi ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 394/728/455/2006 pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator

Domenii specifice – subdomenii pentru care MMSC este Autoritate Competenta (AC)

1. Clasificare, ambalare şi etichetare substanțe și amestecuri (preparate)

Legislație UE

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările și completările ulterioare

Modificările și completările pot fi accesate la următoarele adrese:

pagina Comisiei Europene http://ec.europa.eu/index_ro.htm

pagina Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA)

http://echa.europa.eu/regulations/clp

pagina REACH CLP a ANPM http://reach.anpm.ro/

Regulament (CE) nr. 790/2009 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanțelor și a amestecurilor.

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Regulamentul (UE) nr. 286/2011 al Comisiei, din 10 martie 2011, de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

Legislație națională

HG nr. 539/2016 pentru abrogarea HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase si a HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase

Hotărârea Guvernului nr. 398/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

A.2. Producerea, introducerea pe piaţă şi utilizarea de substanţe, ca atare, în amestecuri, articole prin proceduri de înregistrare, evaluare, autorizare şi restricţionare – REACH

Legislație UE

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul (CE) nr. 340/2008 privind redevențele și drepturile plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 440/2008 de stabilire a metodelor de testare in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificările și completările ulterioare

Regulamentele care completeaza, modifică anexele REACH pot fi accesate la următoarele adrese :

pagina Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/index_ro.htm

pagina Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA)

http://echa.europa.eu/regulations/reach

pagina REACH CLP a ANPM http://reach.anpm.ro/

Regulamentul (UE) nr. 333/2011 al Consiliului de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care anumite tipuri de deșeuri metalice nu mai constituie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului

Legislație națională

Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice

Legea nr. 249/ 2011pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice

Ordonanța de urgență  nr.60 din 12/06/2013 pentru completarea art. 4alin(1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice

Lege nr. 326 din 03 Decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice/MO nr. nr. 0752 din 2013

Hotărârea Guvernului nr. 477/2009 privind stabilirea dispoziţiilor referitoare la sancţiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei

A.3. Substante care epuizeaza stratul de Ozon

Legislație UE

Convenţia privind protecţia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, şi Protocolul privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, şi ale Amendamentului la Protocolul de la Montreal, adoptat la Londra la 27-29 iunie 1990

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon

Regulamentul (UE) nr. 744/2010 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon, în ceea ce privește utilizările critice ale halonilor

Regulamentul (UE) nr. 291/2011 al Comisiei privind utilizările esențiale de laborator și analitice autorizate în Uniune ale substanțelor reglementate, altele decât hidroclorofluorocarburile, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon

Regulamentul (UE) nr. 537/2011 al Comisiei din  privind mecanismul de alocare a cantităților de substanțe reglementate autorizate pentru utilizări de laborator și analitice în Uniune în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon

Regulamentul (UE) nr. 1088/2013 al comisiei de modificare a Regulamentului (CE) 1005/2009 in ceea ce priveste cererile de licente de import si de export al produselor si echipamentelr care contin sau depind de haloni pentru utilizari critice in aeronave

Decizia Comisiei 2010/375/UE din 18 iunie 2010 privind alocarea cantităților de substanțe reglementate altele decât hidroclorofluorocarburile autorizate pentru utilizări esențiale sau critice de laborator și analitice în Uniune în anul 2010 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon

Decizia Comisiei din 24 martie 2011 privind alocarea cantităților de substanțe reglementate care pot fi importate sau produse pentru utilizări de laborator și analitice în Uniune în anul 2011 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon

Decizia Comisiei din 24 martie 2011 privind alocarea cotelor de import pentru substanțe reglementate și cantitățile care pot fi puse în liberă circulație în Uniune în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011

Legislație națională

Legea nr. 84/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, şi la Protocolul privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, şi pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a părţilor, de la Londra, din 27 - 29 iunie 1990

Ordonanţa Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

A.4. Gaze fluorurate cu efect de seră

Legislație UE

Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

Regulamentul nr. 1493/2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a formatului raportului care trebuie transmis de producătorii, importatorii şi exportatorii de anumite gaze fluorurate cu efect de seră

Regulamentul nr. 1494/2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru sistemele staţionare de protecţie împotriva incendiilor, care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

Regulamentul nr. 1497/2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompele de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

Regulamentul nr. 1516/2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompele de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

Regulamentul nr. 303/2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

Regulamentul nr. 304/2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă pentru certificarea societăţilor şi a personalului în ceea ce priveşte sistemele staţionare de protecţie împotriva incendiilor şi extinctoarele care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

Regulamentul nr. 305/2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificării personalului însărcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră provenite de la instalaţiile de distribuţie de înaltă tensiune

Regulamentul nr. 307/2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

Regulamentul nr. 308/2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a formularului de notificare a programelor de formare şi certificare ale statelor membre

Regulamentul nr. 1137/2008 de adaptare la Decizia nr. 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control

Legislație națională

Hotărârea Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

Ordinul nr. 2210/2010 al ministrului mediului si padurilor si al ministrului finantelor publice privind Procedura de realizare a controlului produselor și echipamentelor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră și modalitățile de colaborare dintre autoritățile desemnate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

Ordinul nr. 756/2011 al ministrului mediului si padurilor privind desemnarea Asociaţiei Generale a Frigotehniştilor din România, ca organism de evaluare şi certificare provizorie a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 şi de certificare provizorie a operatorilor economici care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

Ordinul nr. 2682/2011 privind stabilirea cerinţelor pentru desemnarea centrelor de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, şi pentru desemnarea Asociaţiei Generale a Frigotehniştilor din România ca organism de certificare a personalului care desfăşoară activităţile mai sus menţionate şi de certificare a operatorilor economici care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008

Ordinul nr. 761/2012 privind stabilirea cerinţelor pentru desemnarea organismului de evaluare şi certificare a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 305/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificării personalului însărcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră provenite de la instalaţiile de distribuţie de înaltă tensiune

Ordinul nr. 1129/2012 privind desemnarea Societăţii Comerciale "Rosoos Frigotehnic" - S.R.L. ca centru de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi ca centru de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

A.5. Prevenirea poluarii mediului prin utilizarea unor substante si amestecuri periculoase

A.5.1. Detergenți

Legislație UE

Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind detergenţii

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 907/2006  ce amendează Regulamentul (CE) nr.648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru detergenţi privind adaptarea Anexelor III şi VII

Regulamentul (CE) nr. 1336/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în vederea adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 551/2009 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr.648/2004 Al Parlamentului European şi al Consiliului privind detergenţii în scopul adaptării anexelor V şi VI (derogarea privind agenţii tensioactivi)

Regulamentul (CE) nr. 259/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în ceea ce privește utilizarea fosfaților și a altor compuși ai fosforului în detergenții de rufe destinați consumatorilor și în detergenții pentru mașini automate de spălat vase destinați consumatorilor

Legislație națională

Hotărârea Guvernului nr. 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii

Ordin nr. 333/2008 pentru aprobarea listei laboratoarelor din România care efectuează teste conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii

http://ec.europa.eu/index_ro.htm

http://www.anpm.ro/Mediu/substante_si_produse_chimice-8

http://www.anpc.gov.ro/

A.5. 2. Mercur metalic

Regulamentul nr. 1102/2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic de la nivel UE și depozitarea acestuia în condiții de siguranță pentru sănătatea umană și pentru mediu și a Strategiei Europene privind mercurul

Conventia de la Minamata privind gestionarea mercurului

http://www.mercuryconvention.org/Convention/tabid/3426/Default.aspx

Legislație națională

Hotărârea nr. 654/2012 privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.102/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic şi de anumiţi compuşi şi amestecuri de mercur şi depozitarea în condiţii de siguranţă a mercurului metalic

A.6. Controlul privind exportul-importul substanţelor periculoase Convenţia Rotterdam - Procedura PIC

Legislație UE

Convenţia de la Rotterdam din 10 septembrie 1998 privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului international

Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind exportul si importul de produse chimice care prezinta risc.

Link-uri utile

pagina Conventiei Rotterdam http://www.pic.int/

pagina Comisiei Europene http://ec.europa.eu/index_ro.htm

pagina Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA)

http://echa.europa.eu/regulations/prior-informed-consent-regulation

Legislație națională

Legea nr. 91/2003 pentru aderarea României la Convenţia privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1988

Hotărârea Guvernului nr. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi Consiliului nr. 304/ 2003/CEE privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi

Ordinul MMDD/MEF/MSP/MMFES/ nr. 1239/1338/1460/753/2007 privind modalităţile de realizare a controlului exportului şi importului produşilor chimici periculoşi, precum şi modalităţile de colaborare dintre autorităţi, conform Hotărârii Guvernului nr. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 304/ 2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi

 Subdomenii pentru care Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice nu este AC, dar colaborează cu ministerul desemnat ca AC

B.1. Produse de protecția plantelor

Legislația pentru acest subdomeniu poate fi accesată la adresa:

http://www.madr.ro/ro/omologare-produse-de-protectie-a-plantelor/legislatie-omologare-fitosanitar.html

Directiva 91/414/EC

Regulament (CE) nr. 1107/2009         

Hotărârea Guvernului nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României , cu modificarile si completarile ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României;

Ordin nr. 116/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, cu modificările și completările ulterioare;

Ordin nr. 134/2006 privind aprobarea Procedurii naţionale de omologare a produselor de protecţie a plantelor care conţin substanţe active notificate şi pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanţe active autorizate în Uniunea Europeană, cu modificările și completările ulterioare;

http://www.madr.ro/ro/strategia-in-domeniul-fitosanitar.html

http://www.madr.ro/ro/utilizarea-durabila-a-pesticidelor/plan-national-de-actiune.html

http://www.madr.ro/ro/utilizarea-durabila-a-pesticidelor/legislatie-utilizare-durabila-pesticide.html

B.2. Îngrășăminte

Legislație UE

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrăşămintele

Legislație națională

Ordinul nr. 6/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea ro-îngrăşământ, pentru utilizarea şi comercializarea în România, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 349/2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004;

B.3. Biocide (link la pagina INSP)

http://www.insp.gov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=9

Legislație UE

Regulamentul 528 al Parlamentului European  si al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide

(link la pagina ECHA)

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/legislation

Legislație națională /

Hotărârea Guvernului nr.  617/2014 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE)nr.528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide