EU ETS - Instalații staționare

Lista instalațiilor eligibile pentru alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de  seră pentru perioada 2021-2025

Alocare 2021-2030

Istoric

1. Acordul asupra aplicării începând din 2021 a unui factor anual de reducere al volumului de certificate de emisii de gaze alocate gratuit de 2,2 % 

Consiliul European din octombrie 2014 a exprimat angajamentul de a reduce, până în 2030, emisiile globale de gaze cu efect de seră din Uniunea Europeană cu cel puțin 40 % față de nivelurile din 1990. Toate sectoarele economice ar trebui să contribuie la realizarea reducerilor respective ale emisiilor, iar obiectivul urmează să fie îndeplinit în modul cel mai rentabil prin intermediul sistemului Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), acesta generând o reducere cu 43 % până în 2030 față de nivelurile din 2005. Acest aspect a fost confirmat în cadrul angajamentului de reducere preconizat al Uniunii Europene și al statelor sale membre, stabilit la nivel național, care a fost prezentat Secretariatului Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC) la 6 martie 2015.

Consiliul European din octombrie 2014 a confirmat, în concluziile sale, că o schemă EU ETS reformată și funcțională, însoțită de un instrument de stabilizare a pieței va fi principalul instrument european pentru îndeplinirea obiectivului de reducere cu cel puțin 40 %, aplicând un factor anual de reducere al volumului de certificate de emisii de gaze alocate gratuit de 2,2 % începând cu 2021.

2. Revizuirea Directivei EU-ETS în 2015

În data de 15 iulie 2015 Comisia Europeană (COM) a adoptat în Colegiul Comisarilor propunerea legislativă referitoare la revizuirea Directivei 2003/87/CE, cu modificările și completările ulterioare, pentru a transpune decizia șefilor de stat și de guvern de la Consiliul European din octombrie 2014 privind Cadrul 2030.

3. Reglementarea rezervei de stabilitate a pieței (MSR) în 2015

Decizia (UE) 2015/1814 privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră a fost creată pentru a remedia problema surplusului de certificate acumulate în EU ETS din 2009 și pentru a îmbunătăți rezistența pieței la șocuri majore prin ajustarea cantității de certificate licitate. Coerența MSR cu alte politici ale Uniunii este asigurată în principal prin coerența sistemului EU ETS cu alte politici ale Uniunii.

4. Reglementarea Regulamentului (UE) 2015/757

Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon din transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE stabilește normele pentru un sistem la nivelul UE vizând monitorizarea, raportarea și verificarea (MRV) cu precizie a emisiilor de CO2 și a altor informații relevante referitoare la navele mari care utilizează porturile din UE. Data intrării sale în vigoare este 1 ianuarie 2018.

Sistemul se aplică tuturor navelor cu un tonaj brut de peste 5 000 de tone care vizitează porturile din UE după data de 1 ianuarie 2018.

5. Revizuirea Directivei EU-ETS în 2018

Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814 a fost adoptată și publicată în Jurnalul Oficial în luna martie 2018.

Directiva (UE) 2018/410 aduce câteva modificări față de regulile de alocare aferente perioadei 2013-2020:

 • aplicarea unui nou factor linear de reducere de 2,2%

Astfel, începând din 2021 se va aplica un nou factor linear de reducere de 2,2%, astfel, până în 2030 „volumul UE” (engl. „cap”) de certificate este redus cu 2,2% în fiecare an faţă de „volumul de certificate ale tuturor SM din 2020”. Dat fiind faptul că emisiile totale generate de EU ETS pentru 2030 trebuie să fie mult reduse față de perioada de angajament 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2020, alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU allowance/EUA) pentru industrie, în perioada  2021 - 2030, va fi redusă corespunzător.

 • modificarea grilei de redistribuire a drepturilor de licitație

Din volumul total de certificate disponibile la nivel UE, cele destinate licitațiilor de către SM vor reprezenta un procent de 57%. Din acestea, se scade un procent de 2% care este destinat Fondului pentru modernizare. Astfel, rămâne un volum de 55% destinat licitațiilor care se va distribui tuturor Statelor Membre după formula: 90% +10% (grila de redistribuire a drepturilor de licitație).

Această grilă se va aplica astfel:

 • 90% din numărul total de certificate se va împărți tuturor Statelor Membre în funcție de criteriul emisiilor, respectiv ponderea deținută de Statul Membru vizat în totalul emisiilor verificate în cadrul EU ETS;
 • 10% din numărul total de certificate se va împărți între anumite State Membre pentru aplicarea principiului solidarității, (dar și pentru creștere și interconectări), în principal pe baza criteriului PIB/locuitor, respectiv pentru acele state cu PIB/capita sub 90% din media UE (pe baza datelor din 2013).
 • reorientarea listei sectoarelor care primesc cea mai mare pondere a alocării cu titlu gratuit

Lista sectoarelor care primesc cea mai mare pondere a alocării cu titlu gratuit a fost orientată către cele care au un potențial ridicat al riscului de relocare (engl. „carbon leakage”).

În acest sens, Directiva (UE) 2018/410 are în vedere o abordare bazată pe două clase de risc și anume:

 1. alocare cu titlu gratuit de 100% pentru industriile care au  un risc ridicat de relocare

Alocarea cu titlu gratuit de 100% pentru industriile cu risc ridicat de relocare se face pe baza utilizării a două criterii combinate, respectiv intensitatea emisiilor şi cea a schimburilor comerciale. Dacă rezultatul înmulțirii intensității schimburilor comerciale cu țâri terțe cu intensitatea emisiilor este mai mare de 0,2 se va primi alocare cu titlu gratuit de 100%. Dacă acest rezultat este mai mare de 0,18 dar este combinat cu criterii de evaluare calitativă, de asemenea se va primi alocare 100%.

 1. alocare cu titlu gratuit de 30% pentru cele care sunt în măsură să transfere o mare parte a costului certificatelor în prețurile produselor realizate de industriile respective.

Alocarea cu titlu gratuit de 30% se va aplica pentru industriile supuse riscului de relocare, dar care sunt în măsură să transfere o mare parte a costului certificatelor în prețurile produselor achiziționate de consumatori.

Pentru compensarea costurilor indirecte asociate emisiilor de CO(care se regăsesc în preţul energiei electrice) pentru sectoarele expuse unui risc semnificativ de relocare, Statele Membre pot opta pentru sprijinirea acestor sectoare, atât prin intermediul veniturilor obținute din licitații, cât și prin alte măsuri financiare, cu respectarea prevederilor în vigoare referitoare la ajutorul de stat în domeniul protecției mediului.

În ceea ce privește alocarea cu titlu gratuit, Directiva (UE) 2018/410 propune un mecanism de actualizare a indicatorilor de referință (engl. „benchmark”) care să reflecte progresul tehnologic înregistrat și să evite profiturile excepționale (engl.„windfall profits”).

 • crearea Fondului pentru inovare

A fost instituit un Fond pentru inovare, care este finanțat din alocările de certificate pentru licitații. Fondul pentru inovare este unul dintre cele mai mari programe de finanțare din lume pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii reduse de carbon.

Pentru acest fond a fost propus un volum de 450 milioane certificate care vor genera fonduri accesibile, atât pentru proiecte în domeniul captării și stocării geologice a carbonului (engl. „carbon capure and storage/CCS”) și energiei regenerabile, cât și pentru proiecte în domeniul inovării industriale din toate Statele Membre.

Față de cele 400 de milioane de certificate stabilite prin Cadrul 2030, s-au propus încă 50 de milioane de certificate care vor fi scoase din Rezerva de stabilitate a pieței pentru finanțarea unor astfel de proiecte, inclusiv proiectele la scară mică.

 • Stabilirea instrumentelor pentru modernizarea sistemelor energetice din Statele Membre cu venituri scăzute

Pentru a sprijini modernizarea sistemelor energetice din Statele Membre cu venituri scăzute, Directiva (UE) 2018/410  prevede utilizarea a două instrumente, respectiv:

 1.  continuarea alocării tranzitorii cu titlu gratuit către sectorul energetic (pentru producția de electricitate)  - în baza art. 10 c din Directiva ETS și
 2. Fondul de Modernizare destinat proiectelor de modernizare a sistemelor energetice și îmbunătățirii eficienței energetice din Statele Membre cu un PIB pe cap de locuitor mai mic de 60 % față de media Uniunii Europene în 2013.

Pentru sprijinirea autorităților competente din statele membre, Comisia a elaborat o serie de documente pentru asigurarea implementării coerente a metodologiei de alocare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, stabilită pentru etapa a 4-a a schemei EU ETS (regulament, ghiduri revizuite, formular electronic de colectare a datelor).

În baza art. 11 alin (1) al Directivei EU-ETS, lista alocărilor finale de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru sub perioada 2021-2025 (fără alocările din RNI) a fost aprobată de Comisia Europeană în data de 25 februarie 2021.

Propuneri de modificări în pachetul Fit for 55 :

A. Directiva de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii, a Deciziei (UE) 2015/1814 privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și a Regulamentului (UE) 2015/757

Comisia a propus un set de modificări al EU ETS cu obiectivul de a reduce emisiile în sectoarele vizate cu 61 % până în 2030, comparativ cu 2005.

Principalele măsuri propuse sunt:

 • instituirea unei noi scheme separate de comercializare a certificatelor de emisii pentru distribuția combustibililor destinați sectoarelor transport rutier și clădiri;
 • eliminarea treptată a alocărilor cu titlu gratuit de certificate de emisii pentru sectorul aviației și alinierea la Schema de compensare și reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională (CORSIA);
 • includerea în EU ETS pentru prima dată a emisiilor generate de transportul maritim;
 • eliminarea treptată a alocării gratuite pentru sectoarele care urmează să fie acoperite de mecanismul de ajustare a frontierei de carbon (CBAM);
 • majorarea fondurilor disponibile în Fondului pentru inovare și Fondului pentru modernizare;
 • majorarea ratei anuală de reducere a emisiilor (valoarea factorului linear de reducere va fi de 4,2%).

O parte din veniturile generate de noua schema aplicabilă în sectoarele transport rutier și clădiri ar trebui alocate către acțiuni de atenuare a eventualului impactul social al acestei măsuri asupra gospodăriilor vulnerabile, a microîntreprinderilor și a utilizatorilor mijloacelor de transport. În acest sens sunt importante propunerile legislative complementare, respectiv CBAM, SCF, Resurse proprii.

Extinderea ETS la sectoarele Transport rutier&Clădiri (TR&C) este o măsură suplimentară de reducere a emisiilor în cele două sectoare, sectoare care vor rămâne în continuare sub incidența Regulamentului Regulamentul UE 2018/842 de partajare a eforturilor (descris în secțiunea următoare). Comisia consideră că această extindere a EU ETS ar fi cea mai eficientă măsură de reducere a emisiilor din punct de vedere al costurilor, rezultând în reduceri de emisii de 43% pentru aceste sectoare până în 2030, comparativ cu 2005.

B. Decizia (UE) 2015/1814 privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Propunerea COM reflectă creșterea nivelului de ambiție pentru 2030 și modifică mecanismul astfel încât să abordeze dezechilibrele structurale dintre cererea și oferta de certificate pe parcursul întregului deceniu. Întrucât propunerea implică doar modificări ale caracteristicilor de proiectare ale MSR, aceasta nu afectează în mod direct alte politici ale Uniunii.

Comisia Europeană propune menținerea ratei de alimentare a rezervei de 24 % și cantitatea minimă care urmează să fie plasată în rezerva de 200 de milioane de certificate, dublu față de rata la care trebuia să se revină în 2023.

C. Regulamentului (UE) 2015/757

Propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2015/757 are în vedere revizuirea sistemului de monitorizare, raportare și de verificare a emisiilor de CO2 generate de transportul maritim pentru a ține seama de includerea sectorului transportului maritim în sistemul EU ETS.