EU ETS - Aviație

Începând cu 1 ianuarie 2012, sectorul aviație a intrat sub incidența schemei de comercializare a certificatelor  de emisii de gaze cu efect de seră. Astfel, la nivelul UE, certificatele de emisii pentru sectorul aviație vor fi alocate cu titlu gratuit în proporție de 85%, restul de 15% urmând a fi comercializate prin licitație.

Schema EU ETS acoperă atât zborurile intracomunitare, cât şi zborurile care sosesc în, şi pleacă de pe aeroporturile comunitare sau SEE. Numărul de certificate (EUAA) alocate sectorului aviatic este egal cu 97% din media emisiilor generate de acest sector în perioada 2010, ceea ce reprezintă aproximativ 210 milioane EUAA anual.

Prevederile referitoare la includerea activităților de aviație au fost preluate în legislația națională prin Hotărârea nr. 399/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Plafonul anual al certificatelor  de aviație pentru faza a III-a EU ETS (2013-2020) a fost inițial de 210.349.264 de certificate (plus 116.524 de certificate din 2014 pentru a ține cont de integrarea în UE a Croației). Aceste certificate sunt repartizate după cum urmează:

• 82% acordate gratuit operatorilor de aeronave;

• 15% sunt licitate;

• 3% sunt puse într-o rezervă specială pentru distribuția ulterioară către operatorii de aeronave care înregistrează o creștere a activității și noilor intrați (Rezerva a funcționat doar până la data de 30 iunie 2016).

Alocarea efectivă a certificatelor este redusă din 2013 până în 2023, pentru a ține seama de reducerea temporară a domeniului de aplicare a EU ETS la zborurile dintre aeroporturile din Spațiul Economic European. Tratamentul egal este menținut pentru toate companiile aeriene indiferent de naționalitate care operează aceste zboruri.

Alocare gratuită se realizează pe baza unei valori de referință (benchmark). Certificatele de emisii gratuite sunt alocate unui număr de aproximativ 500 de operatori de aeronave care au solicitat alocarea gratuită prin raportarea datelor tone-kilometri verificate independent pentru 2010.

Din 2012 până în 2020, o companie aeriană primește 0,6422 certificate la 1.000 de tone-kilometri parcurse. Valoarea de referință a fost calculată prin împărțirea sumei totale anuale a certificatelor gratuite la suma datelor tone-kilometri verificate ale companiilor aeriene pe care operatorii de aeronave le-au trimis. Alocările gratuite au fost determinate prin înmulțirea valorii de referință cu datele tone-kilometri verificate din 2010 ale fiecărui operator de aeronave eligibil care și-a depus cererea pentru alocare gratuită de certificate de emisii.

Plafonul inițial al certificatelor pentru aviație a fost de 95% din nivelurile de emisii din 2004-2006, așa cum se specifică în Directiva EU ETS. Această valoare de referință a fost stabilită într-o decizie din 2011 a Comitetului mixt al SEE pe baza datelor de la Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (EUROCONTROL), informații despre consumul real de combustibil de la operatorii de aeronave și calcule suplimentare pentru consumul de combustibil din utilizarea unităților de putere auxiliare pentru a furniza energie aeronavelor în aeroporturi.

Alocarea gratuită de certificate a fost redusă din 2012 până în 2023, în conformitate cu reducerea temporară a domeniului de aplicare a EU ETS pentru aviație. Cele trei modificări ale EU ETS pentru această perioadă de 11 ani au fost menite să susțină impulsul în negocierile Organizației Aviației Civile Internaționale (ICAO) privind o măsură globală bazată pe piață pentru reducerea emisiilor în sector. Adunarea OACI din 2016 a adoptat o rezoluție pentru o măsură globală bazată pe piață – Schema de compensare și reducere a carbonului pentru aviația internațională (CORSIA), care se  aplică din 2020. Din 2021, același factor de reducere liniară care se aplică instalațiilor staționare, de 2,2% anual, va începe să se aplice și plafonului de certificate pentru operatorilor de aeronave.

În urma reducerii domeniului de aplicare, volumul total al certificatelor alocate a fost de aprox. 38 de milioane, în timp ce emisiile verificate de CO2 din activitățile de aviație  desfășurate între aeroporturile din SEE au crescut de la 53, 5 milioane de tone de CO2 în 2013 la 64,2 milioane de tone de CO2 în 2017. Aceasta înseamnă că, în timp ce emisiile din aviația din interiorul SEE au continuat să crească, includerea zborurilor intra-europene în EU ETS a generat aproximativ 100 de milioane de tone de reduceri/compensări de CO2 între 2012 și 2018.

În vederea includerii activităților de aviație în schema EU ETS, Comisia Europeană a mandatat EUROCONTROL pentru a dezvolta și pune în funcțiune un instrument de sprijin pentru operatorii de aeronave.

EUROCONTROL, instituția care gestionează traficul aerian european şi coordonează activitatea controlorilor de trafic aerian şi a furnizorilor de servicii de navigație aeriană în vederea îmbunătățirii performanței, siguranței şi durabilității transportului aerian din Europa, propune furnizarea accesului la anumite date şi informaţii referitoare la operatorii de aviaţie, în vederea conformării cu obligaţiile administrative şi de implementare prevăzute de Directiva 2003/87/CE revizuită.

Instrumentul de sprijin dezvoltat de EUROCONTROL pentru operatorii de aeronave din schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS) are rolul de suport pentru operatorii de aeronave care au zburat de pe şi către un aerodrom localizat în zona de aplicabilitate a schemei EU ETS, furnizând informaţii de interese pentru aceştia referitoare la obligaţiile de monitorizare şi raportare a emisiilor. Acest instrument al EUROCONTROL poate fi utilizat şi de alte entităţi interesate, de exemplu organismele de verificare din EU ETS.

Pentru mai multe informaţii referitoare la utilizarea instrumentului EUROCONTROL, vă rugăm să consultaţi site-ul: https://www.eurocontrol.int/service/emissions-trading-system-support

Propuneri de modificări ale schemei EU-ETS propuse în pachetul Fit for 55:

În data de 14 iulie 2021, Comisia Europeană a adoptat o serie de propuneri legislative care stabilesc modul în care intenționează să obțină neutralitatea climatică în UE până în 2050, inclusiv obiectivul intermediar de reducere netă cu cel puțin 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030. Pachetul propune revizuirea mai multor acte legislative ale UE în materie de climă, inclusiv EU ETS, regulamentul privind partajarea efortului, legislația privind transporturile și utilizarea terenurilor, stabilind în termeni reali modalitățile prin care Comisia intenționează să atingă obiectivele UE în materie de climă în cadrul Pactului ecologic european.

În sectorul aviației, principalele modificări legislative sunt:

(1) consolidarea cantității totale de certificate de aviație la nivelurile actuale și să aplicarea unui factor de reducere liniară în conformitate cu articolul 9 din Directiva ETS (4,2%);

(2) creșterea volumului de certificate aferente licitațiilor pentru sectorul aviație;

(3) continuarea aplicării intra-europeane a EU ETS, aplicând în același timp CORSIA, după caz, zborurilor extraeuropene; și

(4) asigurarea unui tratament egal companiile aeriene pe aceleași rute în ceea ce privește obligațiile lor cu impact economic.

În paralel cu aceste modificări aduse Directivei EU ETS, se face o propunere separată de implementare a notificării statelor membre către companiile aeriene din UE cu privire la compensarea CORSIA zero pentru anul 2021. Propunerea separată se referă la aspectele legate de CORSIA care ar trebui să fie în vigoare până în noiembrie 2022, pentru ca până la acea dată să aibă loc notificarea de compensare suplimentară zero.

După cum se indică în Pactul ecologic european, reducerea impactului schimbărilor climatice din domeniul aviației necesită o combinație de instrumente de politică, deoarece nu există o soluție unică pentru decarbonizarea sectorului.

Prin urmare, revizuirea EU ETS pentru aviație face parte dintr-un așa-numit „coș de măsuri”, care include măsuri bazate pe piață, cum ar fi EU-ETS și CORSIA, stimularea producției și a adoptării de carburanți durabili pentru aviație („SAF”), îmbunătățiri ale tehnologiei aeronavelor și îmbunătățiri operaționale, de ex. prin inițiativa „Cer unic european”.